Ngày 29/4/2021,  trường MG Lộc Hưng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tham gia buổi tuyên truyền có sự tham gia của toàn thể cán bộ - giáo viên và nhân viên trong nhà trường

        Tại buổi tuyên truyền đồng chí Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Thanh Sương đã nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, văn bản của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia, nhất là Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vị trí vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân, về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các nguyên tắc bầu cử; đặc biệt là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dânquyền bầu cử và ứng cử của công dân; trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử… đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên.

 

     Thông qua buổi tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

(Hang moon)