Từ ngày  7 tháng 9 năm 2020 đến 29 tháng  1 năm 2021