KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

TRƯỜNG MẪU GIÁO GIAI ĐOẠN 2020-2025

 

PHẦN A: MỞ ĐẦU

Trường Mẫu giáo Lộc Hưng  được thành lập năm 1999. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đáp ứng được nhu cầu học tập của con em nhân dân trong địa bàn xã.

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân vì vậy có vị trí rất quan trọng, tạo nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách thế hệ tương lai. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, mỗi ban ngành đoàn thể, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển giáo dục mầm non, trường mẫu giáo Lộc Hưng xây dựng phương hướng phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025. Nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của BGH cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược nhà trường là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Đổi mới quản lý - nâng cao chất lượng giáo dục”. Trường Mẫu giáo Lộc Hưng quyết tâm xây dựng một ngôi trường ổn định về số lượng, đảm bảo chất lượng và có uy tín ở địa phương.

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Với tinh thần đó trường mẫu giáo Lộc Hưng xây dựng đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025.

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025. Nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để ra các quyết sách của Hội đồng trường trong công tác giáo dục tại địa phương.

Xây dựng và triển khai kế hoạch đề án là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trên cơ sở tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp GD&ĐT, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

PHẦN B

I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

1. Những căn cứ cơ sở pháp lí

 - Căn cứ văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

- Căn cứ Nghị định 105/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2020 Quy định về chính sách phát triển giáo dục.

- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Quyết định số 1677/QĐ-TTg, ngày 03/12/2018 đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;

- Căn cứ Thông tư 25/2018/ TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng mầm non;

 - Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

2. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

2.1. Điểm mạnh

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo UBND  xã, phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành địa phương trong việc thực hiện chương trình GDMN.

- Công tác quản lý

+ Nhà trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

+ Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo qui định tại Điều lệ trường mầm non và Pháp lệnh cán bộ Công chức.

+ Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non  do Bộ GD&ĐT quy định, không cắt xén chương trình.

+ Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.

+ Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

+ Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

+ Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

+ Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

+ Tổng số CB- GV- NV: 28; Trong đó: CBQL: 03, GV: 21, Nhân viên: 07 (trong đó: Kế toán-văn thư: 01, cấp dưỡng: 3, bảo vệ: 01, Phục vụ: 01)

+ Tổng số Đảng viên: 5 đ/c

+ Lãnh đạo trường nhiều năm trong ngành có kinh nghiệm trong công tác quản lý, phó hiệu trường phụ trách chuyên môn trực tiếp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng có nhiều thuận lợi.

+ Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, có tinh thần học hỏi, giúp đở, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

- Các tổ chức, đoàn thể và Hội đồng trường

+ Hội đồng trường

+ Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.

+Tổ chức Đảng, đoàn thể

Chi bộ: Trường có chi bộ gồm 5 đảng viên. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong từng năm học, hàng năm liên tục xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh, được Đảng bộ tặng giấy khen.

+ Công đoàn: Công đoàn đã kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua, các phong trào văn hoá văn nghệ, hỗ trợ ngày công, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò tiên phong trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Điểm hạn chế

  • Đội ngũ giáo viên, nhân viên: trường còn nhiều giáo viên, một số chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và quản lý nhóm lớp, năng lực của giáo viên không đồng đều. Nhân viên hợp đồng, lương thấp nên không ổn định.
  • Trường nhiều điểm lẻ (2 điểm)
  • Chất lượng học sinh: Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao
  • Cơ sở vật chất: Quỹ đất không đủ theo quy định, hiếu khối phòng hiệu bộ, phòng chức năng, đồ dùng, đồ chơi chưa đủ theo quy định.

3. Môi trường bên ngoài

4. Thời cơ

Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ có trình độ đạt chuẩn 100%, có chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá tốt.

- Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành, đoàn thể trong địa phương. Đặc biệt là sự quan tam của phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Được Ban đại diện cha mẹ trẻ em tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt

5 . Thách thức

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu dạy học.

- Một số giáo viên ngại đổi mới, khả năng ứng dụng CNTT trong công tác soạn giảng chưa thực sự hiệu quả.

- Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập; Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục được nâng cao.

- Khả năng ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành nhà trường, trong giảng dạy còn nhiều hạn chế, tính sáng tạo của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong công việc mình phụ trách chưa cao.

6. Xác định được vấn đề ưu tiên

- Xây dựng nhà trường thực sự là một trường trọng điểm chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng  11 năm 2025

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các bộ chuẩn vào việc đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luật an toàn giao thông cho trẻ.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Sứ mệnh

Tạo được môi trường học tập thân thiện, có phòng học thoáng mát, rộng rãi, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, sáng tạo, phát triển hết tài năng của mình.

2. Tầm nhìn

Một ngôi trường thân thiện, uy tín, chất lượng. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy.

Trường Mẫu giáo Lộc Hưng xây dựng trường mầm non đạt cuẩn Quốc gia mức độ 1. 

Tạo được môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, trẻ biết sáng tạo, có năng lực tư duy.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tinh thần đoàn kết                  - Tính sáng tạo

- Khát vọng vươn lên                 - Tính trung thực

- Tinh thần trách nhiệm             - Tình nhân ái

- Lòng tự trọng                          - Vững lòng tin, tình thương và trách nhiệm.

- Sự hợp tác                               - Mãi phấn đấu, hướng đến tương lai.

 III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập. Nhà trường có đầy đủ phòng học và không còn tình trạng lớp ghép, tỷ lệ trẻ trên lớp theo quy định.

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.

- Mục tiêu dài hạn

Đến năm 2025 trường mẫu giáo Lộc Hưng phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+  Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Chất lượng giáo dục được khẳng định.

+  Nhà trường chuyển sang khu trường mới, được đầu tư xây dựng cảnh quang môi trường bên ngoài.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

Mục tiêu phát triển đến năm 2025 đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phấn đấu đạt:

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 90%.

- Có trên 100% số tiết dạy hàng ngày sử dụng công nghệ thông tin.

- Phấn đấu đến năm 2025 CB-GV-NV có 85 % trình độ ĐHSPMN

 Giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt tỷ lệ 90%, 50% nhà trường đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tỷ lệ 20% trở lên.

- Phát triển đảng viên trong nhà trường tỷ lệ: 50% trở lên

- Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

2.2. Quản lí học sinh

- Quy mô phát triển (Số lớp, số học sinh, huy động….)

 

Năm học

2019 - 2020

 

Năm học

2020 - 2021

 

Năm học

2021 - 2022

 

    Năm học

2022 - 2023

 

      Năm học

   2023 - 2024

 

      Năm học

    2024 - 2025

 Số trẻ

 Số lớp

 Số trẻ

Số lớp

  Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

 Số trẻ

 Số lớp

 Số trẻ

 Số lớp

 290

10

 300

   10

        

300

 

   10

 

   330

 

1  12

 

350

 

    12

   370

     13

 

- Chất lượng giáo dục CSND

+ 100% trẻ được theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ.

+ 100% trẻ ăn bán trú tại trường.

+ Giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 2%.

- Chất lượng GD

 + 100% nhóm lớp thực hiện đúng chương trình.

 + 95 - 97% trẻ nắm được các kỹ năng thông qua các HĐ theo từng chủ đề.

 + 90 - 95% trẻ đạt các chỉ số cuối độ tuổi.

Trong đó

+ Nhà trẻ: Đạt 90 - 95%

+ Mẫu giáo: Đạt 95 - 98%.

+ Trẻ 5 tuổi: 100% trẻ đạt 120 chỉ số theo bộ chuẩn

2.3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật

+ Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

+ Đầu tư trang bị thêm các thiết bị phục vụ dạy học hiện đại.

+ Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

3. Khẩu hiệu và phương châm hành động

+ Khẩu hiệu hành động: Chất lượng GD là danh dự, uy tín của nhà trường

+ Phương châm hành động : Nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

4. Các giải pháp chiến lược

4.1. Phát triển đội ngũ

+ Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có chất lượng cao, bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Phấn đấu “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức và sáng tạo” để trẻ noi theo.

4.2. Đổi mới phương pháp dạy học trên quan điểm lấy trẻ làm trung tâm 

+ Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện chương trình giáo dục mầm non; đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, chú trọng giáo dục hình thành các thói quen phù hợp với độ tuổi của trẻ, với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và yêu cầu của xã hội. Tăng cường đổi mới PPDH theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả

4.3. Cơ sở vật chất, thiết bị, công nghệ

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, sử dụng các nguồn kinh phí tăng cường trang thiết bị dạy học, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và sử dụng có hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học.

4.4. Nguồn lực tài chính

+ Xây dựng kế hoạch phương án tài chính, dự toán ngân sách cần chi trong các hoạt động của trường hợp lý.

+ Xin chủ trương về huy động mọi nguồn lực, mạnh thường quân, phối hợp với phụ huynh học sinh…nhằm tạo nguồn tài chính dồi dào để đủ đảm bảo chủ động thực hiện các chiến lược phát triển nhà trường.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành định mức quy định của Nhà nước. Huy động và sử dụng các nguồn vốn phải đảm bảo minh bạch và công khai.

4.5. Hệ thống thông tin

+ Nhà trường xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, nâng cấp hệ thống đường truyền Internet, xây dựng quy chế sử dụng thư điện tử, website; hệ thống thông tin truyền thông trong nhà trường.

4.6. Quan hệ với cộng đồng

+ Công tác xã hội hoá GD, phối hợp với ban ngành, đoàn thể xã hội. Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Hội cha mẹ trẻ em nhằm giáo dục con em.

+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.

 4.7. Lãnh đạo và quản lí

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; tâm huyết với nghề, làm việc tận tụy với tinh thần trách nhiệm cao

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo các tổ, hội đồng, đoàn thể trong nhà trường:

+ Định hướng dẫn dắt mọi người trên cơ sở sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường, xác định khuôn khổ của hoạt động, các giá trị, tạo động lực cho mọi thành viên cùng với việc xác định phương hướng tổng thể của trường để lựa chọn các giải pháp, tạo ra các thay đổi mang tính chiến lược.

+ Năng lực lãnh đạo của hiệu trưởng giúp: Xác định tầm nhìn, sứ mạng, định hướng giá trị của nhà trường; xác định mục tiêu chiến lược và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường; thu hút, tập hợp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

+ Tạo môi trường, động lực để mọi người làm việc; tạo ra những thay đổi; xây dựng văn hóa trường học, kiến tạo tổ chức nhà trường, xây dựng nhà trường thành tổ chức học tập trong đó CBQL là người học dẫn đầu.

5. Đề xuất tổ chức thực hiện

5.1. Cơ cấu tổ chức

+ Phổ biến chiến lược phát triển nhà trường rộng rãi, xin ý kiến của chính quyền địa phương, phòng GD&ĐT; Hội cha mẹ học sinh, và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

+ Thành lập Ban chỉ đạo chiến lược, điều chỉnh kế hoạch chiến lược từng giai đoạn và từng năn học.

5.2. Chỉ tiêu đánh giá

+ Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia; trường học thân thiện, học sinh tích cực.

5.3. Lộ trình chỉ đạo thực hiện

5.3.1. Lộ trình chỉ đạo thực hiện chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2022

 a. Về chất lượng chăm sóc giáo dục

- Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau

+ 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

+ Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

+ 100%  trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ

+  Giảm tỷ lệ trẻ SDDCN xuống dưới 2% trở xuống; Thấp còi dưới 4% trở xuống.

+ Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình  trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%

+ Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần  95 – 98 %; Bé ngoan 100%

+ 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi: 100%

b. Chất lượng đội ngũ

Có 90% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 5-6 đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Có 40 CB, GV, NV đạt xuất sắc theo chuẩn NNGVMN

Có 100% CB, GV, NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến   

c. Về cơ sở vật chất

Tích cực tham mưu các cấp có quỹ đất và xây dựng

- Giai đoạn 2: Từ năm 2022 đến năm 2025.

a. Về chất lượng chăm sóc giáo dục

+ Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau

+ 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

+ Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

+ 100%  trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ

Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể cân nặng xuống dưới 1%; Thấp còi dưới 4%.

+ Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình  trạng dinh dưỡng: trẻ được can thiệp đạt 100%

+ Trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Trẻ đạt chuyên cần  95 – 98 %.; Bé ngoan 100%

+ 100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi: 100%

d. Chất lượng đội ngũ

+ Có 90% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 4-5 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện

+ Có 40% CB, GV, NV đạt xuất sắc theo chuẩn NNGVMN; Có từ 47% GV,NV được xếp loại  khá theo chuẩn NNGVMN

+ Có từ  100% CB, GV,NV đạt  danh hiệu lao động tiên tiến

+ Có từ 2-3 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

+ Tiếp cận tốt với các phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến.

+ Có trên 30% số tiết dạy hàng ngày sử dụng công nghệ thông tin.

c. Về CSVC

Hoàn thiện khu trường mới để năm học 2022-2023 chuyển sang

Bổ sung, tu bổ các loại biểu bảng tuyên truyền

+ Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh chất lượng giáo dục, tăng cường hệ thống CSVC, tiếp tục xây dựng hoàn thiện cảnh quan khuôn viên trường mới.

+ Phấn đấu duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2025 và phát huy có hiệu quả trường đạt chuẩn quốc gia vào những năm tiếp theo

 + Hoàn thành hồ sơ quy hoạch nhà trường.

 + Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.

 + Tổ chức tổng kết kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm tiếp theo.

5.3.2. Chỉ đạo thực hiện

Đối với Hiệu trưởng

+ Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng duy trì trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1. Phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

+ Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.

+  Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất theo quy định và bổ sung nhân sự cho trường.

+ Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

Đối với P.Hiệu trưởng

+ Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học

- Đối với tổ trưởng chuyên môn

+Phối hợp với chuyên môn trường trong việc triển khai các giải pháp đổi mới cụ thể hóa việc ứng dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

+Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng  đội ngũ ngang tầm với yếu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

+Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho BGH tổ chức triển khai nhiệm vụ hàng năm đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước.

- Đối với giáo viên, nhân viên

+ Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Đối với trẻ

+ Đi học chuyên cần, đúng giờ; trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.

+ Ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của nhóm/lớp và nhà trường tổ chức.

+ Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để có kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tiền đề khi vào lớp 1.

- Ban đại diện cha mẹ trẻ em

+ Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

+ Hỗ trợ tài chính, nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

+ Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

+ Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.

PHẦN C

KẾT LUẬN

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của trường. Tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 là văn bản định hướng cho sự phát triển nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và mỗi cá nhân nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với sự phát triển chung nhà trường. 

Thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020 – 2025, trường mẫu giáo Lộc Hưng có nhiều cơ hội, song cũng không ít những khó khăn và thách thức. Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2024 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và cấp Ủy, Chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.

 

PHẦN D: KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện

Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.

Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, theo quy định, đồng thời hỗ trợ chế độ chính sách cho các nhân viên cấp dưỡng.

2. Đối với Phòng GD&ĐT

 Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch các hoạt động hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

 Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

Bổ sung cho nhà trường đủ giáo viên theo quy định và hỗ trợ chính sách cho nhân viên dinh dưỡng.

3. Đối với địa phương

Quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất như bố trí quỹ đất  để nhà trường xây dựng môi trường bên ngoài phong phú cho trẻ hoạt động.

4. Đối với nhà trường

 Nhà trường đoàn kết, xây dựng mục tiêu mà chiến lược đã đề ra

Nhà trường cần tham mưu với địa phương để huy động các nguồn lực

Trên đây là kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020 – 2025 của trường Mẫu giáo Lộc Hưng . Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong trường nghiêm túc thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc, chưa rõ cần báo cáo, tham mưu kịp thời với BGH để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  • PGD&ĐT ( B/c)
  • UBND xã (B/c)
  • Lưu VT

 

 

                                                                                                            Lưu Thị Thu Hiền